specjalista do spraw: utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Miejsce pracy: Zielona Góra
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Główne zadania:

 • analizowanie stanu technicznego infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną,
 • gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • opiniowanie projektów budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią eklektyczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów,
 • załatwianie spraw formalnych związanych z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • przygotowywanie materiałów do postepowań przetargowych na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią eklektyczną,
 • współpraca z Rejonami, innymi wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • przeprowadzanie kontroli dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard”.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku: elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczna
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów ustaw: drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość sieci dróg województwa lubuskiego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze drogownictwa
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra
 • lub elektronicznie na e-mail podany do kontaktu

Informacje dodatkowe:

Osoby chcące wziać udział w naborze proszone sa o dostarczenie do urzędu kompletu dokumentów opisanych w ogłoszeniu. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Szczegóły oferty:

nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/specjalista,50222